Privacybeleid

Uw privacy is onze zorg

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website en onze onderneming. Hoewel we de inhoud zorgvuldig controleren, zijn we niet aansprakelijk voor externe links naar andere websites.

 

De bescherming van uw persoonlijke gegevens die bij uw bezoek aan onze website verzameld, verwerkt en gebruikt kunnen worden, is voor ons van groot belang. Uw gegevens worden conform de wettelijke voorschriften beschermd. Hieronder vindt u informatie over de gegevens die tijdens uw bezoek aan onze website worden verzameld en de manier waarop ze worden gebruikt.

Verantwoordelijke functionaris

De verantwoordelijke functionaris in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is Lars Habermann. Als u vragen hebt over de bescherming van gegevens, of rechten of aanspraken inzake uw persoonsgegevens wilt doen gelden, kunt u een e-mail sturen naar datenschutzbeauftragter@matrix42.com.

1. Verzamelen en verwerken van gegevens

Details van elke toegang tot onze homepage en van elke toegang tot gegevens die op onze website zijn opgeslagen worden geregistreerd. Gegevens worden intern opgeslagen voor systeemrelevante en statistische doeleinden. De volgende gegevens worden geregistreerd: de naam van het gedownloade bestand, de datum en tijd van toegang, het volume van de gegevensoverdracht, het bericht bij een geslaagde download, de webbrowser en het aanvragende domein.

 
Persoonsgegevens die buiten dit kader vallen, worden alleen geregistreerd als u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een vraag hebt of zich registreert.

2. Gebruik en overdracht van persoonsgegevens

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zullen we deze uitsluitend gebruiken voor de beantwoording van uw vragen, de afwikkeling van contracten met u en voor technisch beheer.

 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden indien dit vereist is voor de afwikkeling van het contract. Dit geldt in het bijzonder voor de verstrekking van bestelgegevens aan leveranciers indien dit nodig is voor factureringsdoeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen bovendien worden doorgegeven als u hiervoor toestemming hebt verleend. U hebt te allen tijde het recht om enige verleende toestemming te herroepen.

 
Alle opgeslagen persoonsgegevens moeten worden gewist wanneer u uw toestemming voor opslag herroept en de informatie niet langer nodig is om het doel te vervullen dat door deze opslag werd gediend, of als opslag niet is toegestaan omwille van andere wettelijke redenen.

3. Recht op informatie

We geven u na ontvangst van een schriftelijk verzoek graag inzicht in uw opgeslagen persoonsgegevens.

4. Toestemming, herroepingsrecht en bezwaar

We zullen u altijd om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en deze toestemming conform de regelgeving inzake gegevensbescherming registeren als we uw gegevens voor een doel gebruiken, waarvoor uw toestemming conform de wettelijke voorschriften vereist is. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen en/of het toekomstig gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, marketingonderzoek en enquêtes af te wijzen. Een kort bericht is voldoende om uw toestemming te herroepen of toekomstig gebruik ervan af te wijzen. U kunt hiervoor de eerder genoemde contactgegevens gebruiken. Er zullen in dat geval geen andere kosten in rekening worden gebracht dan de overdrachtskosten conform de basistarieven.

5. Recht op informatie

Indien wij gegevens gebruiken voor een doel waarvoor volgens de wettelijke bepalingen uw toestemming is vereist, zullen wij u altijd uitdrukkelijk om uw toestemming vragen en deze vastleggen in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken en/of bezwaar maken tegen toekomstig gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, markt- en opinieonderzoek. Een eenvoudige mededeling aan ons is voldoende voor het intrekken van een toestemming of voor een bezwaar. U kunt hiervoor de bovenstaande contactgegevens gebruiken zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens het basistarief.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

6. Toestemming, herroepingsrecht en recht van bezwaar

Indien wij gegevens gebruiken voor een doel waarvoor volgens de wettelijke bepalingen uw toestemming is vereist, zullen wij u altijd uitdrukkelijk om uw toestemming vragen en deze vastleggen in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken en/of bezwaar maken tegen toekomstig gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, markt- en opinieonderzoek. Een eenvoudige mededeling aan ons is voldoende voor het intrekken van een toestemming of voor een bezwaar. U kunt hiervoor de bovenstaande contactgegevens gebruiken zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens het basistarief.

7. Toestemming, herroepingsrecht en bezwaar

U hebt het recht:

  • om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 DSGVO. In het bijzonder kunt u verzoeken om informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van beroep, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over hun gegevens;
  • onmiddellijk te verzoeken om correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 16 DSGVO;
  • te verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 17 DSGVO, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting om redenen van algemeen belang of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
  • overeenkomstig artikel . 18 DSGVO, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u weigert de gegevens te wissen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar indien u deze nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of indien u op grond van Art. 21 DSGVO;
  • overeenkomstig artikel . 20 DSGVO, om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
  • in overeenstemming met Art. 7 alinea 3 DSGVO, om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Als gevolg daarvan is het ons in de toekomst niet langer toegestaan om op basis van deze toestemming gegevens te blijven verwerken en
  • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van artikel . 77 DSGVO. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthouder van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of tot ons kantoor.

Beveiligingsinformatie

We streven ernaar om alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om uw persoonsgegevens zo op te slaan, dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Als we via e-mail communiceren, kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen. Daarom adviseren we u om vertrouwelijk informatie per post te verzenden.

Marketo

Wij gebruiken onze Marketo-website, een dienst van Marketo EMEA Ltd (Red Oak North, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland (“Marketo”)), om statistische gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen en ons aanbod dienovereenkomstig te optimaliseren, om systeemgerelateerde e-mails, informatie over individueel surfgedrag, downloads van whitepapers, factsheets, casestudy’s en soortgelijk materiaal te verstrekken en om e-mailmarketing te exploiteren.
Hiervoor worden één of meerdere cookies op uw computer opgeslagen, die worden gebruikt om gegevens te verzamelen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden en op te slaan en te verwerken op de servers van Marketo. De verzamelde gegevens kunnen worden gecombineerd met de persoonlijke gegevens die u vrijwillig op de website invult om een profiel te vormen. U kunt bezwaar maken tegen het aanmaken van een profiel door de cookiefunctie in uw browser uit te schakelen. Indien u ons uw toestemming heeft gegeven, zullen wij uw gegevens ook gebruiken om u te informeren over onze producten en nieuws. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Marketo hier.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgedragen aan en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website voor de evaluatie van uw gebruik van de website, voor het opstellen van rapporten over de websiteactiviteit en voor het bieden van andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de beheerder van de website. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics naar ons overbrengt, zal niet wordt gekoppeld aan andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Dit kan er echter wel toe leiden, dat u bepaalde functies van de website niet kunt gebruiken. U kunt de opslag van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het installeren van de plug-in die u via deze link kunt downloaden: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). We willen er met het oog op de discussie rond het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen graag op wijzen, dat deze website gebruikmaakt van Google Analytics met de extensie ‘_anonymizeIp()’. Dit betekent dat IP-adressen uitsluitend in hun verkorte vorm worden gebruikt, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar specifieke personen.

Wijzigingen van het privacybeleid

Wij zullen deze mededeling over de bescherming van uw persoonlijke gegevens van tijd tot tijd bijwerken. Lees deze verklaring af en toe door om op de hoogte te zijn van hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen en onze website voortdurend te verbeteren. Door gebruik te maken van de website www.matrix42.com accepteert u de bepalingen in deze mededeling over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Mocht u vragen, suggesties of opmerkingen hebben over het onderwerp gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres:

Matrix42 AG
Datenschutz / Data privacy
Elbinger Straße 7
60487 Frankfurt am Main
datenschutz@matrix42.com / GDPR@matrix42.com